OFERTA

Księgowa i podatkowa:

•Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg rachunkowych,
•Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
•Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
•Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
•Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
•Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
•Prowadzenie innych ewidencji wymaganych prawem i dostosowanych do potrzeb Klienta,
•Sporządzania i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji od podatku od towarów i usług (VAT),
•Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego (PIT, CIT),
•Księgowa obsługa projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Kadry i płace:

• Sporządzanie umów o pracę, umów- zlecenia, umów o dzieła,
• Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
• Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z ZUS (przekaz elektroniczny),
• Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
• Sporządzanie zeznania rocznego pracowników: PIT 11, PIT 40R,
• Wystawianie świadectw pracy,
• Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Pozostałe usługi:

•Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu bądź likwidacji firmy,
•Doradztwo w zakresie sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym i wyboru formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
•Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
•Bieżące raportowanie na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju,

•Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
•Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu,
•Rozliczanie dotacji unijnych.

•Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych z załącznikami.
•Wypełnianie wniosków o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.

• Zwrot podatku z zagranicy: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Dania.
Formularz kontaktowy